Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

(más abajo en castellano)

Companys i companyes,

Les organitzacions USTEC/CATAC, ASPEPC-SPS, CGT per una banda, i CCOO i UGT, per l’altra, ens conviden, un cop més, a un espectacle en forma de diferents aturades convocades a toc de xiulet per les cúpules d’aquestes organitzacions. Convocades en dies diferents, per a col·lectius diferents i dels que s’exclou els centres no públics, i que al no ser l’expressió de l’organització col·lectiva dels treballadors dels centres de treball, converteixen la vaga en una decisió individual: converteixen l’esquirolatge en una decisió igual de vàlida que la de secundar la vaga.

En la convocatòria del 29 s’inclou a la taula reivindicativa tota una sèrie de millores que en general recolzem i creiem necessàries, però que no deixen de ser un retorn a condicions similars a les que teníem els treballadors i treballadores del Departament fa uns 8 anys, no pas una millora real de les mateixes. Una taula reivindicativa que per tant creiem insuficient, i que al haver estat elaborada, sense cap tipus d’assemblea prèvia ni una organització real dels treballadors afectats, no pot reflectir les reivindicacions reals d’aquests. A més a més, creiem que és completament insuficient un únic dia d’aturada, fins i tot amb gran seguiment, per imposar les reivindicacions que es proposen.

Per què es convoquen ara aquestes aturades?

Hi ha una qüestió de fons important que ajuda a entendre les mobilitzacions que es plantegen per part d’aquestes organitzacions. El proper 13 de desembre de 2018 està previst l’inici del procés per les eleccions sindicals al Departament d’Ensenyament, de manera que de cara a principis de l’any que ve les diverses organitzacions que hi participen tornaran a jugar-s’hi els llocs d’alliberats sindicals i les prebendes que els suposen.

A més a més, no és cap secret per a ningú que les diverses organitzacions convocants tenen vinculacions amb el parlamentarisme i utilitzen reiteradament el moviment obrer per perseguir els seus fins parlamentaris, com pot ser forçar o donar l’excusa a alguns partits parlamentaris per aconseguir l’aprovació de certs pressupostos, tant estatals com autonòmics (de fet, és significatiu que cap de les actuals convocatòries transcendeixi l’àmbit autonòmic). És aquí, i en la necessitat de fer una mica de soroll de cara a les eleccions a les juntes de personal per a la seva participació a la mesa sectorial, on cal buscar els motius de fons de les convocatòries proposades en l’àmbit de l’ensenyament.

 

Com podem organitzar una vaga amb possibilitats d’èxit?

La vaga és l’eina per excel·lència del moviment obrer, però per fer-la servir amb èxit cal organitzar-la des dels centres i responent al grau de maduresa i a les necessitats dels mateixos, i no que vingui decretada per les organitzacions subvencionades o empreses de serveis sindicals responent als seus fins parlamentaris i de propaganda. A la pràctica, un degoteig de vagues ineficients només facilita al Departament estalviar per poder pagar algun dia les tan repetides pagues extres pendents.

La vaga és l’arma principal que tenim els treballadors i treballadores per pressionar i aconseguir les millores que ens proposem, i com a tal no podem acostumar-nos ni permetre’ns fer-nos d’esquirols els uns als altres, i per això i per tots els abusos que patim, des del SUT seguim i cridem a seguir les convocatòries. Tanmateix creiem necessari denunciar la base real d’aquestes convocatòries i plantejar com organitzar-nos de cara a pressionar realment per la millora de les nostres condicions de treball i de vida.

 

Recuperem el sindicalisme de classe!

És possible enfrontar-se als abusos que patim i millorar les nostres condicions de treball, però no serveixen els actes purament escènics d’un dia, com no serveixen les il·lusions en aquest o qualsevol altre gestor de les administracions. No hi ha dreceres.

Cada dia veiem als nostres centres de treball com la crisi del capitalisme ens aboca a tots i totes al camí de la reducció de condicions, subcontractació i precarietat que des de fa temps pateixen tants i tants companys i companyes.

 

Cal organitzar l’oposició col·lectiva a tots els abusos quotidians, organitzant-nos conjuntament personal fix i interí, contractat per l’empresa principal (Generalitat) o subcontractat per les diverses empreses que es reparteixen els negocis dels centres d’ensenyament, rebutjant que als docents se’ns consideri autoritat i estenent la solidaritat i el companyerisme a ultrança. Organitzem el sindicat de classe, sense subvencions ni alliberats, estenent la lluita a tots els centres, empreses i sectors. Aquesta és la única forma amb la qual podrem plantar cara l’Estat-Patró i a la Patronal en general.

 

• Eventuals, interins i subcontractats a fixos sense la tortura de les oposicions.

• Reducció de les hores lectives setmanals a 18 hores lectives a primària i 15 a secundària sense reducció salarial.

• Reducció de la ràtio a 15 alumnes per aula.

• Beques de menjador i escolars per a tots els fills i filles de la classe obrera.

• Jubilació voluntària als 55 anys amb el 100% del salari.

• Lloc de treball o subsidi indefinit d’atur mínim de 1500€.

 

CONTRA L’AÏLLAMENT INDIVIDUAL: ORGANITZA’T AL SINDICAT DE CLASSE!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Compañeros y compañeras,

 

Las organizaciones USTEC / CATAC, ASPEPC-SPS, CGT, por un lado, y CCOO y UGT, por otro, nos invitan, una vez más, a un espectáculo en forma de diferentes paros convocados a toque de silbato por las cúpulas de estas organizaciones. Convocadas en días diferentes, para colectivos diferentes y de las que se excluye a los centros no públicos, y que al no ser la expresión de la organización colectiva de los trabajadores de los centros de trabajo, convierten la huelga en una decisión individual: convierten el esquirolaje en una decisión igual de válida que la de secundar la huelga.

La convocatoria del 29 incluye en la tabla reivindicativa toda una serie de mejoras que en general apoyamos y creemos necesarias, pero que no dejan de ser un retorno a condiciones similares a las que teníamos los trabajadores y trabajadoras del Departamento hace unos 8 años, no una mejora real de las mismas. Una tabla reivindicativa que por tanto creemos insuficiente, y que al haber sido elaborada, sin ningún tipo de asamblea previa ni una organización real de los trabajadores afectados, no puede reflejar las reivindicaciones reales de éstos. Además, creemos que es completamente insuficiente un único día de paro, incluso con gran seguimiento, para imponer las reivindicaciones que se proponen.

 

¿Por qué se convocan ahora estos paros?

 

Hay una cuestión de fondo importante que ayuda a entender las movilizaciones que se plantean por parte de estas organizaciones. El próximo 13 de diciembre de 2018 está previsto el inicio del proceso para las elecciones sindicales en el Departamento de Enseñanza, por lo que de cara a principios del año que viene las diversas organizaciones que participan volverán a jugarse los sitios de liberados sindicales y las prebendas que les suponen.

Además, no es ningún secreto para nadie que las varias organizaciones convocantes tienen vinculaciones con el parlamentarismo y utilizan reiteradamente el movimiento obrero para perseguir sus fines parlamentarios, como puede ser forzar o dar la excusa a algunos partidos parlamentarios para conseguir la aprobación de ciertos presupuestos, tanto estatales como autonómicos (de hecho, es significativo que ninguna de las actuales convocatorias trascienda el ámbito autonómico). Es aquí, y en la necesidad de hacer un poco de ruido de cara a las elecciones a las juntas de personal para su participación en la mesa sectorial, donde hay que buscar los motivos de fondo de las convocatorias propuestas en el ámbito de la enseñanza.

 

¿Cómo podemos organizar una huelga con posibilidades de éxito?

 

La huelga es la herramienta por excelencia del movimiento obrero, pero para usarla con éxito hay que organizarla desde los centros y respondiendo al grado de madurez y las necesidades de los mismos, y no que venga decretada por las organizaciones subvencionadas o empresas de servicios sindicales respondiendo a sus fines parlamentarios y de propaganda. En la práctica, un goteo de huelgas ineficientes sólo facilita al Departamento ahorrar para poder pagar algún día las tan repetidas pagas extras pendientes.

La huelga es el arma principal que tenemos los trabajadores y trabajadoras para presionar y conseguir las mejoras que nos proponemos, y como tal no podemos acostumbrarnos ni permitirnos hacernos de esquiroles unos a otros, y por eso y por todos los abusos que sufrimos, desde el SUT seguimos y llamamos a seguir las convocatorias. Sin embargo, creemos necesario denunciar la base real de estas convocatorias y plantear cómo organizarnos de cara a presionar realmente por la mejora de nuestras condiciones de trabajo y de vida.

 

¡Recuperemos el sindicalismo de clase!

 

Es posible enfrentarse a los abusos que sufrimos y mejorar nuestras condiciones de trabajo, pero no sirven los actos puramente escénicos de un día, como no sirven las ilusiones en este o cualquier otro gestor de las administraciones. No hay atajos.

Cada día vemos en nuestros centros de trabajo como la crisis del capitalismo nos lleva a todos y todas al camino de la reducción de condiciones, subcontratación y precariedad que desde hace tiempo sufren tantos y tantos compañeros y compañeras.

Hay que organizar la oposición colectiva a todos los abusos cotidianos, organizándonos conjuntamente personal fijo e interino, contratado por la empresa principal (Generalitat) o subcontratado por las diversas empresas que se reparten los negocios de los centros de enseñanza, rechazando que a los docentes se nos considere autoridad y extendiendo la solidaridad y el compañerismo a ultranza. Organicemos el sindicato de clase, sin subvenciones ni liberados, extendiendo la lucha a todos los centros, empresas y sectores. Ésta es la única forma con la que podremos hacer frente al Estado-Patrón y la Patronal en general.

 

• Eventuales, interinos y subcontratados a fijos sin la tortura de las oposiciones.

• Reducción de las horas lectivas semanales a 18 horas lectivas en primaria y 15 en secundaria sin reducción salarial.

• Reducción de la ratio a 15 alumnos por aula.

• Becas de comedor y escolares para todos los hijos y hijas de la classe obrera.

• Jubilación voluntaria a los 55 años con el 100% del salario.

• Puesto de trabajo o subsidio indefinido de paro mínimo de 1500€.

 

CONTRA EL AISLAMIENTO INDIVIDUAL: ¡ORGANÍZATE AL SINDICATO DE CLASE!


SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting