Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

(más abajo en castellano)

La plantilla del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) s’uneix a la vaga a partir del 6 de juny

Coincidint amb la 12a jornada de vaga convocada en alguns centres de l’empresa Magmacultura, el divendres 25 de maig s’ha comunicat l’adhesió a les convocatòries de vaga de la plantilla el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC). Aquesta adhesió s’ha produït després d’una sèrie d’assemblees i contactes de la plantilla subcontractada del MNAC amb les plantilles dels centres que estan realitzant les aturades.

Fins ara s’han realitzat els següents dies de vaga: 03/04, 12/04, 19/04, 26/04, 03/05, 05/05, 10/05, 17/05, 22/05, 23/05, 24/05 i 25/05, als centres de Museu Picasso, CCCB, MACBA i Sala Ciutat gestionats per Magmacultura.

L’assemblea de vaguistes celebrada avui al migdia ha decidit mantenir la vaga els propers dies, coincidint amb la inauguració de l’exposició temporal.

El seguiment de la vaga és del 95% en els centres afectats (no la segueixen una part dels coordinadors i caps d’equip) però l’empresa Magmacultura SL redueix l’impacte de la vaga mitjançant personal d’altres centres o contractat posteriorment a la convocatòria. En particular al Museu Picasso, Magmacultura ha contractat a 40 nous treballadors amb l’excusa de l’obertura de la inauguració de l’exposició temporal per minimitzar l’impacte de la vaga. 

L’empresa Magmacultura ja va ser condemnada a pagar una indemnització al Sindicat SUT i als treballadors vaguistes per vulneració del dret de vaga per part del Jutjat Social nº1 de Barcelona per la imposició de “serveis de seguretat i manteniment” abusius al Museu Picasso a l'inici de la vaga. Malgrat això, persisteix en la seva vulneració del dret de vaga encara que de diferent manera.

La plantilla del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) s’uneix a les convocatòries de vaga a partir del 31 de maig

El passat 5 d’abril de 2018, la plantilla del Museu d’Història de Barcelona, gestionat per l'empresa subcontractista Expertus Multiservicios, va celebrar eleccions sindicals en les que van resultar escollits tres membres de Solidaritat i Unitat dels Treballadors (SUT) com a delegats de personal (és a dir, la totalitat dels delegats de personal).

La Secció Sindical de SUT a Expertus Multiservicios va registrar el passat divendres 18 de maig una convocatòria de vaga pels dies 31 de maig i 6 de maig, amb caràcter indefinit a partir de llavors, pel centre del Museu d'Història de Barcelona (MUHBA).

Les motivacions que porten a la vaga als treballadors d’aquest centre són les mateixes per les quals es movilitzen la resta de museus. Tanmateix, cal ressaltar que durant anys se’ls ha estat aplicant fraudulentament un conveni d’empresa firmat per una representació que no es corresponia al seu centre. El detonant de la vaga ha estat però els nous plecs del concurs que, de forma totalment arbitrària, separen en dues categories diferents als treballadors que fins ara han fet les mateixes funcions. És un exemple clar de l’estratègia de l’Institut de Cultura de Barcelona de reconèixer de paraula el conveni del sector però per aplicar-lo d’una manera distorsionada per tal de mantenir la situació anterior. En particular, per la mateixa posició, es posen dues categories diferents segons sigui de matí o de tarda, amb l’únic objectiu de pagar per sota de la categoria corresponent en un dels dos casos.

El Comitè de Vaga de Ciut'art ha convocat vaga pel dia 31 de maig i pel 6 de juny

La Inspecció de Treball ha aixecat acta d’infracció a l’Empresa Ciut’art per substitució de vaguistes a la Fundació Miró, iniciant-se un procés sancionador que desembocarà en una multa que pot oscil·lar entre els 6.000€ i 30.000€.

Coincidint amb la incorporació del MUHBA a les convocatòries de vaga, el Comitè de Vaga de Ciut’art ha convocat vaga el 31 de maig i pel 6 de juny a la Fundació Miró, Museu del Disseny, Museu de la Música, Fabra i Coats, Fundació Tàpies i l’Arxiu Històric.

En l’última jornada conjunta de vaga amb la plantilla de Magmacultura, el passat dijous 17 de maig, el piquet va recórrer diversos museus de la ciutat (com la Casa Batlló, l’Arts de Santa Mònica, el Palau Güell o el Museu del Born) per tal d’invitar-los a unir-se a les convocatòries. Com a situació especialment rellevant, la Fundació Tàpies va haver de tancar les seves sales ja que les becàries amb les que la Direcció del museu volia substituir la plantilla vaguista es van negar a fer d’esquirols i es van sumar a la vaga, participant de l'assemblea que es va realitzar a continuació.

Aclariment sobre els comitè d’empresa i delegats de personal de les empreses afectades per les vagues

Una qüestió que hem observat que ha generat algunes confusions en alguns mitjans de premsa és la qüestió de la representació dels treballadors en les diverses empreses afectades per la vaga. Intentarem aclarir-ho:

A l’empresa Magmacultura, hi ha una Secció Sindical de SUT constituïda a nivell de l’empresa, amb tres delegats de personal a L’Auditori de Barcelona (el servei d'acomodació està gestionat per Magmacultura). Als museus de Magmacultura hi ha un Comitè d’Empresa amb membres d’UGT que va ser votat únicament per un 13% de la plantilla. Actualment, s’està promovent un procés de revocació d’aquest Comitè d’Empresa però tant l’Empresa com UGT es neguen a facilitar la informació pertinent a la plantilla.

A l’empresa Ciut’art, hi ha una Secció Sindical de SUT que compta amb 8 dels 9 membres del Comitè d’Empresa. El 9è membre del Comitè d’Empresa és d’UGT. De fet, forma part de la Direcció de l’Empresa i participa a les reunions amb el Comitè de Vaga com a representant de l’Empresa la qual cosa és només una mostra del grau de putrefacció dels anomenats sindicats “majoritaris” que millor caldria anomenar “empreses de serveis sindicals”.

A l’empresa Expertus Multiservivios, al centre del MUHBA, on s’ha convocat recentment vaga, hi ha una Secció Sindical de SUT i la totalitat dels tres delegats de personal són membres del sindicat SUT.

En relació a l'acord de l'ICUB amb l'ACELLEC, CCOO i UGT

Com ja vam avançar en el comunicat enviat el 9 de maig, l’acord firmat per l’ICUB amb CCOO, UGT i la patronal ACELLEC, lluny de representar una solució a la problemàtica als museus de Barcelona, ha suposat un increment de la conflictivitat tal com era d’esperar en relació a un acord firmat per organitzacions teòricament “majoritàries” però sense cap tipus de contacte real amb les plantilles.

Es tracta d'un acord cosmètic per intentar posar fre a les reclamacions de les plantilles dels museus i un intent de rentat de cara necessari per UGT i CCOO que no han tirat endavant cap mobilització en aquest sector. D’aquesta manera s’intenta posar un sostre a les reivindicacions de les plantilles i del Sindicat SUT, negociant a la baixa en base a una mobilització que no només no han organitzat sinó a la que s’han oposat i se segueixen oposant.

No és casualitat que l'acord arribi en el moment actual i després d'una sèrie de mobilitzacions de les que han estat absents els sindicats firmants. D'altra banda, l'acord no recull cap tipus de retroactivitat per rescabalar les plantilles que han estat contractades durant anys amb salaris substancialment inferiors als del conveni sectorial, ni és d'aplicació als museus que no depenen de l'ICUB (MNAC, CCCB, Fundació Tàpies, la Sagrada Família, etc.).

L’acord, malgrat que es vesteixi de millora pels treballadors, és més aviat un acord per protegir la quota de mercat de les empreses associades a l’ACELLEC en les licitacions de l’ICUB, motiu pel qual no hem volgut participar en una taula que tenia aquest objectiu implícit des del primer moment.

La transcendència real d'aquest acord no és l'aplicació del conveni del lleure en el museus (cosa que es desprèn de l'àmbit funcional del mateix conveni i del Dictamen emès pel Consell de Relacions Laborals a petició de SUT) sinó la garantia de que els concursos es realitzaran segons la conveniència de les empreses de l'ACELLEC, garantint que obtinguin els mateixos beneficis que abans.

La qüestió és que una menció genèrica al conveni del sector no resol gran part de les problemàtiques reals per les quals es mobilitzen les plantilles: categories mal aplicades, contractes temporals fraudulents, etc. És per això que no era difícil de preveure que, enlloc d'apaivagar els ànims, aquest "acord" produirà la reacció contrària.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La plantilla del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) se une a la huelga a partir del 6 de junio

Coincidiendo con la 12ª jornada de huelga convocada en algunos centros de la empresa MagmaCultura, el viernes 25 de mayo se comunicó la adhesión a las convocatorias de huelga de la plantilla el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC). Esta adhesión se ha producido después de una serie de asambleas y contactos de la plantilla subcontratada del MNAC con las plantillas de los centros que están realizando las paradas.

Hasta ahora se han realizado los siguientes días de huelga: 03/04, 12/04, 19/04, 26/04, 03/05, 05/05, 10/05, 17/05, 22/05, 23/05, 24/05 y 25/05, en los centros de Museo Picasso, CCCB, MACBA y Sala Ciutat gestionados por MagmaCultura.

La asamblea de huelguistas celebrada hoy al mediodía ha decidido mantener la huelga los próximos días, coincidiendo con la inauguración de la exposición temporal.

El seguimiento de la huelga es del 95% en los centros afectados (no la siguen una parte de los coordinadores y jefes de equipo) pero la empresa MagmaCultura SL reduce el impacto de la huelga mediante personal de otros centros o contratado posteriormente a la convocatoria. En particular en el Museo Picasso, MagmaCultura ha contratado a 40 nuevos trabajadores con la excusa de la apertura de la inauguración de la exposición temporal para minimizar el impacto de la huelga.

La empresa MagmaCultura ya fue condenada a pagar una indemnización al Sindicato SUT y los trabajadores huelguistas por vulneración del derecho de huelga por parte del Juzgado Social nº1 de Barcelona por la imposición de "servicios de seguridad y mantenimiento" abusivos en el Museo Picasso al inicio de la huelga. Sin embargo, persiste en su vulneración del derecho de huelga aunque de diferente manera.

La plantilla del Museo de Historia de Barcelona (MUHBA) se une a las convocatorias de huelga a partir del 31 de mayo

El pasado 5 de abril de 2018, la plantilla del Museo de Historia de Barcelona, gestionado por la empresa subcontratista Expertus Multiservicios, celebró elecciones sindicales en las que resultaron elegidos tres miembros de Solidaridad y Unidad de los Trabajadores (SUT) como  delegados de personal (es decir, la totalidad de los delegados de personal).

La Sección Sindical de SUT en Expertus Multiservicios registró el pasado viernes 18 de mayo una convocatoria de huelga para los días 31 de mayo y 6 de mayo, con carácter indefinido a partir de entonces, para el centro del Museo de Historia de Barcelona (MUHBA).

Las motivaciones que llevan a la huelga a los trabajadores de este centro son las mismas por las que se movilizan el resto de museos. Sin embargo, cabe resaltar que durante años se les ha estado aplicando fraudulentamente un convenio de empresa firmado por una representación que no se correspondía en su centro. El detonante de la huelga ha sido sin embargo los nuevos pliegos del concurso que, de forma totalmente arbitraria, separan en dos categorías diferentes a los trabajadores que hasta ahora han hecho las mismas funciones. Es un ejemplo claro de la estrategia del Instituto de Cultura de Barcelona que reconoce de palabra el convenio del sector pero que luego lo aplicar de una manera distorsionada para mantener la situación anterior. En particular, por la misma posición, se ponen dos categorías diferentes según sea de mañana o de tarde, con el único objetivo de pagar por debajo de la categoría correspondiente en uno de los dos casos.

El Comité de Huelga de Ciut'art ha convocado huelga para el día 31 de mayo y el 6 de junio

La Inspección de Trabajo ha levantado acta de infracción a la Empresa Ciut'art por sustitución de huelguistas en la Fundación Miró, iniciándose un proceso sancionador que desembocará en una multa que puede oscilar entre los 6.000 € y 30.000 €.

Coincidiendo con la incorporación del MUHBA a las convocatorias de huelga, el Comité de Huelga de Ciut'art ha convocado huelga el 31 de mayo y el 6 de junio en la Fundació Miró, Museu del Disseny, Museu de la Música, Fabra i Coats, Fundació Tàpies y el Archivo Histórico.

En la última jornada conjunta de huelga con la plantilla de MagmaCultura, el pasado jueves 17 de mayo, el piquete recorrió varios museos de la ciudad (como la Casa Batlló, el Arts de Santa Mónica, el Palau Güell o el Museo del Born) para invitarles a unirse a las convocatorias. Como situación especialmente relevante, la Fundació Tàpies tuvo que cerrar sus salas ya que las becarias con las que la Dirección del museo quería sustituir la plantilla huelguista se negaron a hacer de esquiroles y se sumaron a la huelga, participando de la asamblea que se realizó a continuación.

Aclaración sobre los comité de empresa y delegados de personal de las empresas afectadas por las huelgas

Una cuestión que hemos observado que ha generado algunas confusiones en algunos medios de prensa es la cuestión de la representación de los trabajadores en las diversas empresas afectadas por la huelga. Intentaremos aclararlo:

En la empresa MagmaCultura, hay una Sección Sindical de SUT constituida a nivel de la empresa, con tres delegados de personal en el Auditori de Barcelona (el servicio de acomodación está gestionado por MagmaCultura). En los museos de MagmaCultura hay un Comité de Empresa con miembros de UGT que fue votado únicamente por un 13% de la plantilla. Actualmente, se está promoviendo un proceso de revocación de este Comité de Empresa pero tanto la Empresa como UGT se niegan a facilitar la información pertinente a la plantilla.

En la empresa Ciut'art, hay una Sección Sindical de SUT que cuenta con 8 de los 9 miembros del Comité de Empresa. El 9º miembro del Comité de Empresa es de UGT. De hecho, forma parte de la Dirección de la Empresa y participa en las reuniones con el Comité de Huelga como representante de la Empresa lo cual es sólo una muestra del grado de putrefacción de los llamados sindicatos "mayoritarios" que mejor sería llamar "empresas de servicios sindicales".

En la empresa Expertus Multiservivios, en el centro del MUHBA, donde se ha convocado recientemente huelga, hay una Sección Sindical de SUT y la totalidad de los tres delegados de personal son miembros del sindicato SUT.

En relación al acuerdo del ICUB con la ACELLEC, CCOO y UGT

Como ya avanzamos en el comunicado enviado el 9 de mayo, el acuerdo firmado por el ICUB con CCOO, UGT y la patronal ACELLEC, lejos de representar una solución a la problemática en los museos de Barcelona, ha supuesto un incremento de la conflictividad tal como era de esperar en relación a un acuerdo firmado por organizaciones teóricamente "mayoritarias" pero sin ningún tipo de contacto real con las plantillas.

Se trata de un acuerdo cosmético para intentar poner freno a las reclamaciones de las plantillas de los museos y un intento de lavado de cara necesario para UGT y CCOO que no han sacado adelante ninguna movilización en este sector. De esta manera se intenta poner un techo a las reivindicaciones de las plantillas y del Sindicato SUT, negociando a la baja en base a una movilización que no sólo no han organizado sino a la que se han opuesto y se siguen oponiendo.

No es casualidad que el acuerdo llegue en el momento actual y tras una serie de movilizaciones de las que han estado ausentes los sindicatos firmantes. Por otra parte, el acuerdo no recoge ningún tipo de retroactividad para resarcir las plantillas que han sido contratadas durante años con salarios sustancialmente inferiores a los del convenio sectorial, ni es de aplicación en los museos que no dependen del ICUB (MNAC, CCCB, Fundació Tàpies, la Sagrada Familia, etc.).

El acuerdo, aunque se vista de mejora para los trabajadores, es más bien un acuerdo para proteger la cuota de mercado de las empresas asociadas a la ACELLEC en las licitaciones del ICUB, por lo que no hemos querido participar en una mesa que tenía este objetivo implícito desde el primer momento.

La trascendencia real de este acuerdo no es la aplicación del convenio del ocio en los museos (lo que se desprende del ámbito funcional del mismo convenio y del Dictamen emitido por el Consejo de Relaciones Laborales a petición de SUT) sino la garantía de que los concursos se realizarán según la conveniencia de las empresas de la ACELLEC, garantizando que obtengan los mismos beneficios que antes.

La cuestión es que una mención genérica al convenio del sector no resuelve gran parte de las problemáticas reales por las que se movilizan las plantillas: categorías mal aplicadas, contratos temporales fraudulentos, etc. Es por eso que no era difícil prever que, en lugar de apaciguar los ánimos, este "acuerdo" producirá la reacción contraria.

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting