Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
(más abajo en castellano)

Al finalitzar la primera jornada de vaga, els treballadors dels diferents museus en vaga de Barcelona, s’han reunit en Assemblea per tal de valorar la jornada.

La valoració és positiva per com s’ha afrontat l’acció coordinada d’empreses i institucions per restringir el dret i l’efectivitat de la vaga.

Aquestes empreses i institucions poden posar alguns obstacles, parcialment efectius durant algún temps, però no podran evitar ni les mobilitzacions, ni l’organització, ni les reivindicacions dels vaguistes dels museus de Barcelona a mig termini.

Imposició de “serveis de seguretat” i substitució de vaguistes

La primera jornada de vaga ha estat marcada per l’imposició per part de les empreses Magmacultura i Ciut’art de “serveis de seguretat” a través dels quals s’ha privat del dret de vaga sota amenaça d’acomiadament a 14 treballadors del Museu Picasso i a 5 de la Fundació Miró. Les empreses no s’han limitat a aquesta imposició sinó que s’han valgut de treballadors d’altres centres de treball per tal de substituir vaguistes al Museu Picasso, a la Fundació Miró i al CCCB. La Fundació Tàpies ha obert substituint els vaguistes per becaris.

Així doncs, ens trobem davant d’una ofensiva contra el dret de vaga dels treballadors dels museus avalada per l’Ajuntament de Barcelona i portada a terme per Magmacultura (afiliada de la patronal CECOT) i Ciu’tart.

Aquesta ofensiva en la regressió dels drets fonamentals dels treballadors s’explica com a reacció de la Patronal per les creixents movilitzacions dels treballadors dels museus de Barcelona que estan lluita contra la subcontractació, per l’equiparació de les seves condicions amb les del sector i per la consolidació de jornada i continuitat laboral.

La fal·làcia dels “serveis de seguretat”

Aquests “serveis de seguretat” són completament il·legals perquè cap dels treballadors cridats a la vaga realitza funcions de seguretat ja que aquestes funcions estan externalitzades a empreses de seguretat específiques (Prosegur en el cas de la Fundació Miró, Expertus i Ilunion en el cas del Museu Picasso). En cap de les convocatòries anteriors s’havien fixat i es tracta d’una treta per frenar les vagues al sector.

Seguiment de la vaga

La vaga ha tingut un seguiment pràcticament complet exceptuant els treballadors que l’empresa ha agafat com a ostatges a través dels “serveis de seguretat” i d’alguns caps d’equip i coordinadors que s’han prestat a fer la feina dels seus subordinats.

Malgrat això, el Museu de la Música, la Sala Ciutat, el Museu del Disseny i el servei de sala de l’Arxiu Històric de Barcelona no han obert.

La Fundació Miró ha obert només amb el personal designat com a “servei de seguretat”. Això demostra per si sol que el “servei de seguretat” és un artifici per buidar de contingut la vaga, la qual cosa ha estat posada en coneixement d’Inspecció de Treball que ha cursat visita al centre.

El Museu Picasso també volia obrir combinant els “serveis de seguretat” amb esquirolatge basat en treballadors d’altres centres, com també ha fet Magmacultura en el cas del CCCB. Malgrat això, un piquet informatiu composat per treballadors de diversos museus i altres afiliats i simpatitzants del sindicat s’ha concentrat per protestar per les actuaciones patronals i en defensa del dret de vaga, i gràcies a la solidaritat dels qui anaven a visitar el Museu Picasso el nombre de visitants ha estat irrisori malgrat la vulneració del dret de vaga.

Suspensió de la vaga fins el 12 d’abril

Un cop realitzada la jornada de vaga d’avui, la convocatòria es suspèn cautelarment fins dijous 12 d’abril.

Per demà dimecres 4 d’abril de 2018 hi ha prevista una reunió amb les empreses en la seu del Departament de Treball.

En relació a la suposada proposta de mediació de l’Ajuntament de Barcelona

Alguns mitjans s’han fet ressò d’una declaració de l’Ajuntament de Barcelona segons la qual es proclamava mediador en el conflicte.

No ens ha arribat cap proposta de mediació per part de l’Ajuntament de Barcelona. Per l’experiència fins ara, aquest tipus de declaracions les fan de cara a la galeria i sense cap intenció de portar-les a terme.

L’Ajuntament de Barcelona és un component de la part patronal d’aquest conflicte per la qual cosa una mediació per part seva (si fós alguna cosa més que una declaració buida més) seria el mateix que si Magmacultura o Ciut’art pretenguessin erigir-se en mediadores del seu propi conflicte.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(més amunt en català)

Al finalizar la primera jornada de huelga, los trabajadores de los diferentes museos en huelga de Barcelona, se han reunido en Asamblea para valorar la jornada.

La valoración es positiva por cómo se ha afrontado la acción coordinada de empresas e instituciones para restringir el derecho y la efectividad de la huelga.

Estas empresas e instituciones pueden poner algunos obstáculos, parcialmente efectivos durante algún tiempo, pero no podrán evitar ni las movilizaciones, ni la organización, ni las reivindicaciones de los huelguistas de los museos de Barcelona a medio plazo.

Imposición de "servicios de seguridad" y sustitución de huelguistas

La primera jornada de huelga ha sido marcada por la imposición por parte de las empresas MagmaCultura y Ciut'art de "servicios de seguridad" a través de los cuales se ha privado del derecho de huelga bajo amenaza de despido a 14 trabajadores del Museo Picasso ya 5 de la Fundació Miró. Las empresas no se han limitado a esta imposición sino que se han valido de trabajadores de otros centros de trabajo para sustituir huelguistas en el Museo Picasso, la Fundació Miró y el CCCB. La Fundació Tàpies ha abierto sustituyendo los huelguistas por becarios.

Así pues, nos encontramos ante una ofensiva contra el derecho de huelga de los trabajadores de los museos avalada por el Ayuntamiento de Barcelona y llevada a cabo por MagmaCultura (afiliada de la patronal CECOT) y Ciu'tart.

Esta ofensiva en la regresión de los derechos fundamentales de los trabajadores se explica como reacción de la Patronal por las crecientes movilizaciones de los trabajadores de los museos de Barcelona que están lucha contra la subcontratación, para la equiparación de sus condiciones con las del sector y por la consolidación de jornada y continuidad laboral.

La falacia de los "servicios de seguridad"

Estos "servicios de seguridad" son completamente ilegales porque ninguno de los trabajadores llamados a la huelga realiza funciones de seguridad ya que estas funciones están externalizadas a empresas de seguridad específicas (Prosegur en el caso de la Fundació Miró, Expertus y Ilunion en el caso del Museo Picasso). En ninguna de las convocatorias anteriores se habían fijado y se trata de una treta para frenar las huelgas en el sector.

Seguimiento de la huelga

La huelga ha tenido un seguimiento prácticamente completo exceptuando los trabajadores que la empresa ha tomado como rehenes a través de los "servicios de seguridad" y de algunos jefes de equipo y coordinadores que se han prestado a hacer el trabajo de sus subordinados.

A pesar de ello, el Museo de la Música, la Sala Ciutat, el Museu del Disseny y el servicio de sala del Archivo Histórico de Barcelona no han abierto.

La Fundació Miró ha abierto sólo con el personal designado como "servicio de seguridad". Esto demuestra por sí solo que el "servicio de seguridad" es un artificio para vaciar de contenido la huelga, lo que ha sido puesto en conocimiento de Inspección de Trabajo que ha cursado visita al centro.

El Museo Picasso también quería abrir combinando los "servicios de seguridad" con esquirolaje basado en trabajadores de otros centros, como también ha hecho MagmaCultura en el caso del CCCB. A pesar de ello, un piquete informativo compuesto por trabajadores de varios museos y de otros afiliados y simpatizantes del sindicato se ha concentrado para protestar por las actuaciones patronales y en defensa del derecho de huelga, y gracias a la solidaridad de los que iban a vistar el Museo Picasso el número de visitantes ha sido irrisorio a pesar de la vulneración del derecho de huelga.

Suspensión de la huelga hasta el 12 de abril

Una vez realizada la jornada de huelga de hoy, la convocatoria se suspende hasta el jueves 12 de abril.

Para mañana miércoles 4 de abril de 2018 está prevista una reunión con las empresas en la sede del Departamento de Trabajo.

En relación a la supuesta propuesta de mediación del Ayuntamiento de Barcelona

Algunos medios se han hecho eco de una declaración del Ayuntamiento de Barcelona según la cual se proclamaba mediador en el conflicto.

No nos ha llegado ninguna propuesta de mediación por parte del Ayuntamiento de Barcelona. Por la experiencia hasta ahora, este tipo de declaraciones las hacen de cara a la galería y sin ninguna intención de llevarlas a cabo.

El Ayuntamiento de Barcelona es un componente de la parte patronal de este conflicto por lo que una mediación por su parte (si fuera algo más que una declaración vacía más) sería lo mismo que si MagmaCultura o Ciut'art pretendieran erigirse en mediadoras de su propio conflicto.

 

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting