Novedades


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

(más abajo en castellano)

Alguns mitjans s’han fet ressò d’un comunicat de Magmacultura (al que no hem tingut accés directe) i en el que se suposa que l’empresa es mostra “sorpresa” davant la vaga convocada pel Sindicat SUT “al marge” del comitè d’empresa i “sense que hagi existit cap procés d’informació o negociació prèvia”.

Sobre la suposada “sorpresa” de Magmacultura 

No es pot entendre la “sorpresa” de Magmacultura donada la quantitat de comunicacions que se li ha fet arribar des de la Secció Sindical de SUT des de la seva constitució i que no han obtingut resposta. Com tampoc han obtingut resposta totes les queixes, suggerències i reclamacions que se li han fet arribar per part de la plantilla a través de coordinadors, caps d’equip, etc. 

El que trasllueix la “sorpresa” de Magmacultura (en el cas que no sigui una simple impostura) és una situació de no acceptació de la realitat, situació en la que es troba des de la creació de la Secció Sindical de SUT. 

El Comitè d’Empresa de Magmacultura només va ser votat pel 13% de la plantilla

Magmacultura es “sorprèn” específicament de que la convocatòria de vaga del Sindicat SUT sigui “al marge” del Comitè d’Empresa. 

En primer lloc, el Comitè d’Empresa de Magmacultura és un òrgan en el que només es va presentar una llista (UGT), que només va ser votada per 70 dels 549 treballadors. És a dir, només un 13% de la plantilla va votar a favor d’aquest Comitè (adjuntem l’acta de les eleccions).

En segon lloc, el Comitè d’Empresa d’UGT no només no ha estat escollit per una part representativa de la plantilla sinó que ha actuat com un mer Comitè-titella de l’Empresa, firmant rebaixes de condicions i un conveni per sota de les condicions del sector. La plantilla no s’ha sentit mai defensada pel Comitè i aquest és el motiu de que hagi trobat en la Secció Sindical de SUT els mitjans alternatius per fer valdre les seves reivindicacions.

En tercer lloc, no és cert que el Sindicat SUT no tingui representació a l’empresa ja que els tres delegats de personal del centre de treball de L’Auditori són precisament d’aquest sindicat. En qualsevol cas, quan Magmacultura pretén que qualsevol negociació ha de passar exclusivament pel Comitè d’Empresa està defensant ni més ni menys que la restricció del dret fonamental a la llibertat sindical i de l’exercici del dret de vaga, encara més quan es fan servir pressions contra la plantilla amb aquest argument.

Què s’amaga darrera de la imatge projectada per Magmacultura?

Magmacultura es publicita en el seu comunicat com una Empresa que paga salaris que s’ajusten al conveni del sector, que ha col·laborat amb la taula de treball convocada per l’ICUB, etc.

El que no explica és que les taules salarials són diferents a cada centre de treball (amb diferències salarials entre centres de fins a 4€ per hora pel mateix lloc de treball) o que les jornades màximes anuals són de 1695h en alguns centres mentre que en altres són de 1809 hores, és a dir, 114 hores anuals de diferència. Aquestes discriminacions són alguns dels motius de la vaga.

Cal aturar-nos un moment en la famosa Taula de Treball de l’ICUB que surt a col·lació cada cop que el Sindicat SUT convoca una vaga en algun museu de Barcelona. El resultat immediat d’aquesta Taula és que les condicions dels treballadors es modifiquen en cada concurs com si fos la subhasta del peix generant precisament tota una gama de diferents salaris pel mateix lloc de treball. Un altre resultat és que la subrogació del personal està només garantida a qui tingui un any d’antiguitat, malgrat la reiterada jurisprudència del TJUE en relació a la successió de plantilles i l’obligació de subrogar la totalitat del personal en activitats fundades en la mà d’obra. Només la pressió del Sindicat ha fet que es garantís la subrogació total del personal. Un tercer resultat de la Taula és que els concursos recullen categories inferiors en lloc d’aplicar la categoria d’Informador al conjunt de la plantilla (que és la que es correspon a les funcions realitzades). Per tot això, sota l’aparença d’una millora (minsa) de les condicions la Taula de Treball ha servit per intentar bloquejar les millores reals que reclamen els treballadors i treballadores dels museus. 

Més centres s’afegeixen a les vagues convocades: la vaga s’amplia al MACBA i al CCCB

Les plantilles del MACBA i el CCCB de Magmacultura han decidit unir-se a la convocatòria i la Secció Sindical de SUT ha presentat aquest matí l’ampliació corresponent de l’àmbit de la vaga a partir del 3 d’abril. La plantilla del CCCB de Ciut’art ja s’havia unit a la convocatòria inicial.

Els centres afectats per les vagues convocades pel sindicat SUT queden, de moment i a l’espera d’eventuals adhesions addicionals, així:

27 de març: Museu Picasso i Sala Ciutat (Magmacultura); Museu del Disseny, Arxiu Històric, Fabra i Coats, Museu de la Música, Fundació Tàpies, Fundació Miró, CCCB (Ciutart).

3 i 5 d’abril: Museu Picasso, Sala Ciutat, MACBA i CCCB (Magmacultura); Museu del Disseny, Arxiu Històric, Fabra i Coats, Museu de la Música, Fundació Tàpies, Fundació Miró, CCCB (Ciutart).

A partir del 5 d’abril la vaga es convertirà en indefinida als centres de Magmacultura i eventualment a Ciut’art si ho decideix l’Assemblea de vaguistes.

Pròxima reunió dilluns 26 de març dels Comitès de Vaga amb les empreses

El Departament de Treball ha citat a les empreses i als Comitès de Vaga de Ciut’art i de Magmacultura a sengles actes de mediació el dilluns 26 de març al matí. 

A mode de conclusió

La reacció de l’ICUB i de les empreses subcontractistes davant de les convocatòries de vaga és sempre de “sorpresa” perquè, segons la institució i les empreses, les condicions dels treballadors són ja satisfactòries. Això equival a una extrema capacitat d’autosuggestió i autoengany o bé, més probablement, a una estratègia de cara a l’opinió pública. 

Ara bé, tothom sap que els treballadors no fem vaga per esport i ningú passa pels sacrificis inherents a l’exercici del dret de vaga si no té motius fundats per fer-ho. 

La reflexió que haurien de fer Magmacultura i l’ICUB és: per què fan vaga els treballadors dels museus de Barcelona malgrat les seves taules de treball, els seus comitès-titella i la seva posada en escena general? 

La resposta és que mentre es mantinguin condicions discriminatòries i insuficients, mentre existeixi la subcontractació i s’hagin de garantir els beneficis d’empreses a costa de les condicions dels treballadors, seguiran havent-hi lluites i vagues per part de les plantilles dels museus de Barcelona en defensa de millores i del seu lloc de treball. És ben senzill d'entendre.

Més informació a: 

www.twitter.com/vaga_magma

www.twitter.com/vaga_ciutart

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(més amunt en català)

Algunos medios se han hecho eco de un comunicado de Magmacultura (al que no hemos tenido acceso directo) y en el que se supone que la empresa se muestra “sorprendida” ante la huelga convocada por el Sindicato SUT “al margen” del comité de empresa y “sin que haya existido ningún proceso de información o negociación previa”. 

Sobre la supuesta “sorpresa” de Magmacultura

No se puede entender la “sorpresa” de Magmacultura dada la cantidad de comunicaciones que se le han hecho llegar desde la Sección Sindical de SUT desde su constitución y que no han obtenido respuesta. Como tampoco han obtenido respuesta todas las quejas, sugerencias y reclamaciones que se le han hecho llegar por parte de la plantilla a través de coordinadores, jefes de equipo, etc. 

Lo que trasluce la “sorpresa” de Magmacultura (en el caso de que no sea una simple impostura) es una situación de no aceptación de la realidad, situación en la que se encuentra desde la creación de la Sección Sindical de SUT. 

El Comité de Empresa de Magmacultura sólo fue votado por el 13% de la plantilla

Magmacultura se “sorprende” específicamente de que la convocatoria de huelga del Sindicato SUT sea “al margen” del Comité de Empresa. 

En primer lugar, el Comité de Empresa de Magmacultura es un órgano en el que sólo se presentó una lista (UGT), que sólo fue votada por 70 de los 549 trabajadores. Es decir, sólo un 13% de la plantilla votó a favor de este Comité (adjuntamos el acta de las elecciones).

En segundo lugar, el Comité de Empresa de UGT no sólo no ha sido escogido por una parte representativa de la plantilla sino que ha actuado como un mero Comité-marioneta de la Empresa, firmando rebajas de condiciones y un convenio por debajo de las condiciones del sector. La plantilla no se ha sentido nunca defendida por el Comité y este es el motivo de que haya encontrado en la Sección Sindical de SUT los medios alternativos para hacer valer sus reivindicaciones.

En tercer lugar, no es cierto que el Sindicato SUT no tenga representación en la empresa ya que los tres delegados de personal del centro de trabajo de L’Auditori son precisamente de este sindicato. En cualquier caso, cuando Magmacultura pretende que cualquier negociación tiene que pasar exclusivamente por el Comité de Empresa está defendiendo ni más ni menos que la restricción del derecho fundamental a la libertad sindical y del ejercicio del derecho de huelga, todavía más cuando se ejercen presiones contra la plantilla con este argumento.

¿Qué se esconde tras la imagen proyectada por Magmacultura?

Magmacultura se publicita en su comunicado como una Empresa que paga salarios que se ajustan al convenio del sector, que ha colaborado con la mesa de trabajo convocada por el ICUB, etc.

Lo que no explica es que les tablas salariales son diferentes en cada centro de trabajo (con diferencias salariales entre centros de hasta 4€ por hora para el mismo puesto de trabajo) o que las jornadas máximas anuales son de 1695h en algunos centros mientras que en otros son de 1809 horas, es decir, 114 horas anuales de diferencia. Estas discriminaciones son algunos de los motivos de la huelga.

Debemos pararnos un momento en la famosa Mesa de Trabajo del ICUB que sale a colación cada vez que el Sindicato SUT convoca una huelga en algún museo de Barcelona. El resultado inmediato de esta Mesa es que las condiciones de los trabajadores se modifican en cada concurso como si fuera la subasta del pescado generando precisamente toda una gama de diferentes salarios por el mismo lugar de trabajo. Otro resultado es que la subrogación del personal está sólo garantizada a quien tenga un año de antigüedad, a pesar de la reiterada jurisprudencia del TJUE en relación a la sucesión de plantillas y la obligación de subrogar a la totalidad del personal en actividades fundadas en la mano de obra. Sólo la presión del Sindicato ha hecho que se garantizara la subrogación total del personal. Un tercer resultado de la Mesa es que los concursos recogen categorías inferiores en lugar de aplicar la categoría de Informador al conjunto de la plantilla (que es la que se corresponde a les funciones realizadas). Por todo eso, bajo la apariencia de una mejora (exigua) de las condiciones la Mesa de Trabajo ha servido para intentar bloquear las mejoras reales que reclaman los trabajadores y trabajadoras de los museuos. 

Más centros se añaden a las huelgas convocadas: la huelga se amplía al MACBA y al CCCB

Las plantillas del MACBA y el CCCB de Magmacultura han decidido unirse a la convocatoria y la Sección Sindical de SUT ha presentado esta mañana la ampliación correspondiente del ámbito de la huelga a partir del 3 de abril. La plantilla del CCCB de Ciut’art ya se había unido a la convocatoria inicial.

Los centros afectados por las huelgas convocadas por el sindicato SUT quedan, de momento y a la espera de eventuales adhesiones adicionales, así:

27 de marzo: Museu Picasso i Sala Ciutat (Magmacultura); Museu del Disseny, Arxiu Històric, Fabra i Coats, Museu de la Música, Fundació Tàpies, Fundació Miró, CCCB (Ciutart).

3 y 5 de abril: Museu Picasso, Sala Ciutat, MACBA i CCCB (Magmacultura); Museu del Disseny, Arxiu Històric, Fabra i Coats, Museu de la Música, Fundació Tàpies, Fundació Miró, CCCB (Ciutart).

A partir del 5 de abril la huelga se convertirá en indefinida en los centros de Magmacultura y eventualmente en Ciut’art si lo decide la Asamblea de huelguistas.

Próxima reunión lunes 26 de marzo de los Comités de Huelga con las empresas

El Departamento de Trabajo ha citado a las empresas y a los Comités de Huelga de Ciut’art y de Magmacultura a sendos actos de mediación el lunes 26 de marzo por la mañana.

A modo de conclusión

La reacción del ICUB y de las empresas subcontratistas ante las convocatorias de huelga es siempre de “sorpresa” porque, según la institución y las empresas, las condiciones de los trabajadores son ya satisfactorias. Esto equivale a una extrema capacidad de autosugestión y autoengaño o bien, más probablemente, a una estrategia de cara a la opinión pública. 

Ahora bien, todo el mundo sabe que los trabajadores no hacemos huelga por deporte y nadie pasa por los sacrificios inherentes al ejercicio del derecho de huelga si no tiene motivos fundados para hacerlo.

La reflexión que deberían hacer Magmacultura y el ICUB es: ¿por qué hacen huelga los trabajadores de los museos de Barcelona a pesar de sus mesas de trabajo, sus comités-marioneta y su puesta en escena general?

La respuesta es que mientras se mantengan condiciones discriminatorias e insuficientes, mientras exista la subcontratación y se hayan de garantizar los beneficios de empresas a costa de las condiciones de los trabajadores, seguirán habiendo luchas y huelgas por parte de las plantillas de los museos de Barcelona en defensa de mejoras y de su puesto de trabajo. Es bien sencillo de entender.

Más información en:

www.twitter.com/vaga_magma

www.twitter.com/vaga_ciutart

SUT , Powered by Joomla! and designed by SiteGround web hosting